Terug naar Koolmonoxide - Onderschat en onbegrepen gevaar

Maatregelen genomen naar aanleiding van rapport “Koolmonoxide: Onderschat en onbegrepen gevaar”

Het kabinet heeft naar aanleiding van de zes aanbevelingen uit het rapport “Koolmonoxide: On­der­schat en on­begrepen gevaar” maatregelen genomen om de kans op en gevolgen van koolmonoxideongevallen te verkleinen. De Onderzoeksraad is positief over de maat­regelen die de minister voor Wo­nen en Rijksdienst en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nemen. De Onderzoeksraad merkt daarbij op dat het nog enige tijd zal du­ren voordat daadwerkelijk dui­delijk is of alle aan­be­velingen worden opgevolgd. Over de op­vol­ging van één aanbeveling moet namelijk nog worden besloten en voor de opvolging van en­ke­le andere aanbeve­lingen is af­stemming op Europees niveau nood­za­kelijk.  

Uit het rapport kwam naar voren dat de verschillende kwaliteitslabels, zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen, te weinig garantie bieden voor daadwer­ke­lijk professionele aanleg en veilig onderhoud. Daarom heeft de Raad aanbevolen een wette­lijk verplichte uniforme erkenningsregeling in te stellen voor alle installateurs die ver­bran­dingsinstallaties aanleggen en/of onderhouden. Uit de ontvangen reactie blijkt dat het ka­bi­net drie varianten van zowel verplichte als (ver­be­terde) vrij­willige er­ken­ningsregelingen na­der zal verkennen en uitwerken en de Tweede Kamer eind 2016 over de uitkomst van dit traject zal informeren. De Raad wil in dit ver­band graag benadrukken dat hij bewust heeft ge­pleit voor een wettelijk verplich­te uniforme erken­ningsregeling, omdat met vrijwillige rege­lin­gen naar het oordeel van de Raad niet het beoog­de resultaat zal worden bereikt.
 
Uit het onderzoek bleek verder dat verbrandingsinstallaties niet failsafe en foolproof zijn en heeft daarom aanbevolen wettelijke eisen te formuleren om dat te realiseren. Het kabinet on­der­neemt in Europees verband activiteiten om de benodigde wijzigingen in Europese wet- en regelgeving te bewerkstel­ligen. Daarnaast beziet het kabinet welke maatregelen in de tus­sen­tijd op nationaal niveau genomen kunnen worden. De Onderzoeksraad is verheugd dat enkele fabrikanten van gas­toestellen zelf het initiatief hebben genomen om CO-sensors in toestellen op te nemen.
 
Ten slotte blijkt uit de ontvangen reactie dat het kabinet maartregelen neemt om de overige vier aanbevelingen op te volgen. Deze aanbevelingen hebben ten doel: de betrouw­baarheid en effectivi­teit van koolmonoxidemelders te waarborgen; de testresultaten van koolmono­xidemelders openbaar te maken; de voorlichting over de risico’s van koolmonoxide te ver­be­teren; en koolmonoxideongevallen beter te onder­zoe­ken en te registreren. Voor de opvolging van één van deze aanbevelingen - het waarborgen van de betrouwbaarheid en effectivi­teit van koolmonoxidemelders - is Europese afstemming noodzakelijk.

Downloads