Privacyverklaring

De Onderzoeksraad is gericht op het verbeteren van de veiligheid in Nederland en kijkt daarbij vooral naar die situaties waarbij burgers voor hun veiligheid afhankelijk zijn van de overheid, bedrijven of instellingen. De Raad is voorval gebonden en trekt lessen op basis van onderzoek naar deze voorvallen.

In deze privacyverklaring leest u hoe de Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: Onderzoeksraad) omgaat met persoonsgegevens. De verklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken:

 •     Wat zijn persoonsgegevens?
 •     Waarvoor verwerkt de Onderzoeksraad uw persoonsgegevens?
 •     Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
 •     Wanneer worden uw gegevens gedeeld?
 •     Contact over uw rechten?

Deze algemene privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die de Onderzoeksraad van u nodig heeft bij de uitvoering van onze taken. Voor specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de afdeling of het team waar u mee te maken heeft.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Meer informatie over persoonsgegevens in het algemeen vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Onderzoeksraad voor Veiligheid uw persoonsgegevens?

De Onderzoeksraad verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de wettelijke taken, die zijn vastgelegd in de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid. Meer informatie over de werkwijze van de Onderzoeksraad vindt u hier. Meer informatie over de Onderzoeksraad en wet -en regelgeving vindt u hier.
 
In dit geval kan er sprake zijn van bijzondere persoonsgegevens. Deze zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens als volgt gedefinieerd:

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid, of iemands BSN zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.
 
Daarnaast verwerkt de OvV persoonsgegevens op basis van toestemming om belangstellenden middels nieuwsbrieven en andere algemene uitingen via email te informeren over de voortgang van onderzoeken.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

De Onderzoeksraad hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Functionaris voor Gegevensbescherming

De Onderzoeksraad heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of de Onderzoeksraad de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

Uitgangspunten

Voor een wettelijke reden en voor een doel. De Onderzoeksraad verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer er een wettelijke reden is om ze te mogen verwerken. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

Met zo min mogelijk gegevens

De Onderzoeksraad verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens.

Inbreuk op privacy zo klein mogelijk

De Onderzoeksraad zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel dat het verzamelen van de gegevens dient. Daarbij kiezen we voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaakt, wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om een doel te bereiken.

Bewaren zolang noodzakelijk is

Bij de Onderzoeksraad bewaren we uw persoonsgegevens:

 • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,
 • of op grond van de archiefwet is vereist, en
 • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Maatregelen

Betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

De Onderzoeksraad neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat de Onderzoeksraad zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken.
 • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.
 • De Onderzoeksraad maakt afspraken over maatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters. En de Onderzoeksraad controleert of externe partijen deze afspraken nakomen.

Wanneer worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens m.b.t. nieuwsbrieven en andere algemene uitingen worden niet gedeeld.

In een aantal gevallen is de Onderzoeksraad bevoegd om aan andere (overheids)organisaties gegevens en inlichtingen te vragen. Grondslag hiervoor is de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid. Meer informatie hierover vindt u op de website onder we-t en regelgeving, afstemmingsprotocollen.

Contact over uw rechten

U kunt zich uitschrijven op de nieuwsbrief, of op de andere uitingen waarvoor u zich heeft opgegeven.

U heeft een aantal rechten, zoals het inzage- en correctierecht. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzageverzoek doen. Dat inzageverzoek doet u bij de Privacy Officer Gegevensbescherming via het onderstaande e-mailadres. 

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Heeft u algemene vragen over gegevensbescherming bij de Onderzoeksraad?

Neemt u dan contact op met de Privacy Officer voor Gegevensbescherming. U kunt uw vragen digitaal of op papier indienen bij:

Privacy Officer voor Gegevensbescherming
privacyofficer@onderzoeksraad.nl


 
Onderzoeksraad voor Veiligheid
T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 95404
2509 CK Den Haag
 
Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wilt u cookies toestaan, of juist uw toestemming intrekken, gebruik dan onderstaande link.