Jaarverslagen en begrotingen

Jaarlijks publiceert de Onderzoeksraad het jaarverslag van afgelopen jaar en de begroting voor komend jaar.

Jaarverslagen

De Onderzoeksraad moet jaarlijks vóór 1 juli een verslag vaststellen over de werkzaamheden, het beleid dat in het afgelopen kalenderjaar is gevoerd in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden en werkwijze in het bijzonder. In het jaarverslag wordt in ieder geval een overzicht gepubliceerd van de onderzochte voorvallen, de conclusies in de rapporten en de aanbevelingen die daaraan verbonden kunnen zijn. Het jaarverslag bevat een samenvatting van de jaarrekening.

Begrotingen

De begroting van de Onderzoeksraad wordt beoordeeld door de minister van Justitie en Veiligheid van wie de Raad een jaarlijkse bijdrage ontvangt. De begroting wil iedereen inzicht geven in de voorgenomen besteding van de toegekende middelen. De daarmee te bereiken resultaten staan hierbij centraal. Het merendeel van de beschikbare capaciteit en het vrij besteedbare budget wordt aan onderzoek besteed.