Publicaties

Leaflet Veilgheid vergroten door onderzoek
Een korte beschrijving van de organisatie, de bevoegdheden en het onderzoeksproces van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Veiligheid in perspectief
Over acht jaar ongevalsonderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2005-2012.

Brochure bevoegdheden
Deze brochure is een beknopte kennismaking met de Onderzoeksraad, waarbij het accent ligt op de bevoegdheden van de Onderzoeksraad.

Jaarverslag
De Onderzoeksraad moet jaarlijks vóór 1 juli een verslag vaststellen over de werkzaamheden, het beleid dat in het afgelopen kalenderjaar is gevoerd in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden en werkwijze in het bijzonder. In het jaarverslag wordt in ieder geval een overzicht gepubliceerd van de onderzochte voorvallen, de conclusies in de rapporten en de aanbevelingen die daaraan verbonden kunnen zijn. Het jaarverslag bevat een samenvatting van de jaarrekening.

Korte film - Overzicht van het jaar 2016 in beeld
Korte film - Overzicht van het jaar 2017 in beeld

Jaarrekening 2017

Jaarverslag Onderzoeksraad 2017
Jaarverslag Onderzoeksraad 2016
Jaarverslag Onderzoeksraad 2015
Jaarverslag Onderzoeksraad 2014
Jaarverslag Onderzoeksraad 2013
Jaarverslag Onderzoeksraad 2012
Jaarverslag Onderzoeksraad 2011
Jaarverslag Onderzoeksraad 2010
Jaarverslag Onderzoeksraad 2009
Jaarverslag Onderzoeksraad 2008
Jaarverslag Onderzoeksraad 2006/2007
Jaarverslag Onderzoeksraad 2005

Begroting
De begroting van de Onderzoeksraad wordt beoordeeld door de minister van Veiligheid en Justitie van wie de Raad een jaarlijkse bijdrage ontvangt. De begroting wil iedereen inzicht geven in de voorgenomen besteding van de toegekende middelen. De daarmee te bereiken resultaten staan hierbij centraal. Het merendeel van de beschikbare capaciteit en het vrij besteedbare budget wordt aan onderzoek besteed.
Begroting 2018
Begroting 2016
Begroting 2015
Begroting 2014
Begroting 2013

Begroting 2012
Begroting 2011
Begroting 2010
Begroting 2009
Begroting 2008

Rapporten Tilburg Law School
De wettelijke bepaling dat onderzoeksmateriaal van de Onderzoeksraad niet in juridische procedures gebruikt mag worden, is niet altijd bekend bij de verschillende partijen in strafrechtelijke, civielrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures. Dat blijkt uit studies die de Tilburg Law School op verzoek van de Onderzoeksraad heeft verricht.
Het gebruik van onderzoeksinformatie en rapporten van de Onderzoeksraad in juridische procedures - 2014
Het onafhankelijk onderzoek door de Onderzoeksraad en het strafrechtelijk onderzoek - 2011
De verhouding tussen het strafrechtelijk onderzoek en het onderzoek door de Onderzoeksraad - 2007

Boek: 'Een mijnenveld vol veiligheid' van Hans Bekke
In het boek gaat de auteur in op de robuustheid en de kwetsbaarheden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de Onderzoeksraad en gaat daarbij dieper in op veiligheid als onomstreden waarde in de Nederlandse samenleving.
Een mijnenveld vol veiligheid

Rapport commissie Sint
Conform de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid is een evaluatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitgevoerd. De evaluatie is uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de commissie Sint.
Evaluatie Onderzoeksraad voor Veiligheid