Buitengewone raadsleden

Aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid is een aantal buitengewone raadsleden verbonden. Deze buitengewone raadsleden zijn benoemd vanwege hun specifieke sectorgerichte deskundigheid. De wetgever heeft dit in de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid expliciet mogelijk gemaakt. Buitengewone raadsleden kunnen in voorkomende gevallen betrokken worden bij de beraadslagingen van de Raad. Dat geldt voor het hele werkproces, van de selectie van de te onderzoeken voorvallen tot het vaststellen van het rapport.

De huidige buitengewone raadsleden zijn:

ir. Ronald Prins heeft in 1999 Fox-IT opgericht. Het bedrijf is uitgegroeid tot een internationaal bekend cyber security bedrijf en houdt zich onder meer bezig met het voorkomen van digitale beveiligingsincidenten. De heer Prins heeft ervaring als wetenschappelijk onderzoeker cryptografie bij het Nederlands Forensisch Instituut en als ICT-specialist bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Op dit moment is de heer Prins Lid  van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Schout-bij-nacht b.d. Pieter Bindt was van april 2011 tot april 2016 directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). In april 2016 verliet Pieter Bindt Defensie vanwege functioneel leeftijdsontslag. Momenteel is Pieter Bindt zelfstandig adviseur, waarbij hij zijn kennis en ervaring inzet ten behoeve van overheden en bedrijven.

Dr. ir. Aalt Dijkhuizen groeide op als zoon van een melkveehouder en studeerde af in de Agrarische Economie aan Wageningen University (1977). Hij promoveerde in 1983 aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en werd in 1992 benoemd als hoogleraar Animal Health Economics in Wageningen. In 1998 maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven en werd managing director Agri Noord-Europa bij het beursgenoteerde Nutreco. In 2002 ging hij terug naar Wageningen en werd hij bestuursvoorzitter en ceo van Wageningen UR (University & Research centre). Na zijn afscheid in maart 2014 is hij benoemd tot boegbeeld en voorzitter van het topteam van de topsector Agri&Food en is hij actief in diverse Raden van Commissarissen en nationale en internationale adviesraden in de food & agrisector, alsmede lid van de Raad van Toezicht van de Publieke Omroep. Daarnaast is hij persoonlijk adviseur van de Governor van Fujian Province in China.

Prof. dr. Pauline Meurs was van februari 2013 tot juli 2014 raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Sinds 1 januari 2015 is Pauline Meurs voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Daarnaast is zij hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw. Zij was eerder lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Ir. Harrie Noy was tot begin 2012 CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Arcadis NV. Dhr. Noy is momenteel onder meer lid van de Raad van Commissarissen van de NV Nederlandse Gasunie, van Koninklijke BAM NV en van Fugro NV.

Mr. Ad Rutten was tot september 2014 lid van de directie van Schiphol Group. De heer Rutten is vanaf 1979 werkzaam geweest in diverse functies bij de Luchthaven Schiphol en KLM. Zo was hij ondermeer General Manager Airside en General Manager Terminal en bij KLM als Executive Vice President verantwoordelijk voor Ground Services en Engineering & Maintenance. Daarnaast bekleedde hij diverse bestuursfuncties binnen de luchtvaartsector.

Hans van der Vlist heeft diverse functies bekleed bij de overheid. Hij was secretaris-generaal bij het ministerie van VROM, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in het Hollands Noorderkwartier en lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De heer. Van der Vlist is momenteel onder meer lid van de Raad van Commissarissen bij Vestia.

Drs. Bernard Welten heeft diverse functies bekleed bij de politie. Hij was korpschef van de regiopolitie Groningen en van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, waar hij tot op heden buitengewoon adviseur is. De heer Welten is op verzoek van de Nationale Politie belast met de herziening van het leiderschapsonderwijs van de Nederlandse politie.